26
ژوئن

نحوه تولید پنبه و پاک کردن آن

پنبه چگونه کشت می شود؟

این شرکت،از اردیبهشت هر سال با ارائه بهترین بذر پنبه به کشاورزان عزیز و مشاوره در کشت و داشت و برداشت همکاری می کند. که نهایتا از اواسط مهر ماه هر سال با شروع جمع آوری وش پنبه فعالیت خود را در تحویل وش از کشاورزان شروع می کند.

چطوری پنبه را تصفیه میکنند؟

هر روز، کشاورزان وش جمع آوری شده خود را به محل شرکت تحویل می دهند. در ادامه شرکت وش های تحویل گیری شده را در انبار مواد اولیه سورت بندی نموده و بعد از جمع آوری، مقداری معین وش، شروع به تصفیه وش پنبه می نماید.

مراحل تصفیه وش به چه صورت است؟

در ابتدا وش تحویلی در انبار های مواد اولیه طبق نظر کارشناس شرکت ابتدا سورت بندی شده و طبق ارقام استاندارد در انبار ها ذخیره می شود. در مرحله دوم، مرحله تصفیه پنبه می باشد که وش پنبه طبق مکنده های از انبار به سمت دستگاه های پنبه پاک کنی(جین و متعلقات) منتقل می شود. که در این سیستم ابتدا وش توسط حلاجی ها تمیز شده و ناخالصی های همراه آن جدا سازی می شود. و توسط میلچر ها، به دستگاه جین تغذیه می شود. دستگاه جین پس از انجام یک مرحله تمیز کاری، دوباره تخم پنبه را از الیاف پنبه جداسازی نموده و تخم پنبه را توسط انتقال دهنده ها به انبار تخم پنبه؛ و پنبه را به تمیز کننده الیاف پنبه (لنت کلینر) انتقال می دهند. که این دستگاه الیاف کوتاه و نپ و ناخالصی های موجود در الیاف را جدا کرده و الیاف تمیز شده را به سمت کندانسور و بسته بندی انتقال می دهند. الیاف پنبه بعد از بسته بندی توزین شده و زیر نظر کارشناس آزمایشگاه مورد برسی قرار گرفته و با توجه به کیفیت الیاف رقم بندی می شود که ارقام پنبه به شرح زیر می باشد(هر چه رقم پنبه پایین تر برود کیفیت آن پنبه در طول الیاف و رنگ و میکرونری آن کاسته می شود)

1-یک سفید 2-یک پست 3-دو سفید 4-دو پست 5-سه سفید 6-سه پست 7-چهار سفید 8-چهار پست 9-لکوک10-خارج رقم